Algemene voorwaarden  Espresso Service Nederland V.O.F.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website: https://www.espressoservicenederland.nl/ De vennootschap onder firma Espresso Service Nederland VOF is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 70551766 en zaak doende te (6003 DB) Weert aan de Edisonlaan 18F. Telefonisch bereikbaar op nummer: +31 (0)6 36 11 24 96 Correspondentie via email aan: info@espressoservicenederland.nl Espresso Service Nederland VOF biedt technische ondersteuning en onderhoud voor een groot aantal merken machines/ volautomaten, tevens biedt  Espresso Service Nederland VOF een breed assortiment aan nieuwe en gebruikte machines van onder andere de merken Sanremo, Rex Royal, Marco, Milkmate en Animo. Voorts worden ondersteunende diensten, waaronder het geven van advies bij het inrichten van een koffiebar of het adviseren bij de keuze van de juiste machine, afgesteld op uw exacte wensen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk gesloten tussen  Espresso Service Nederland V.O.F. en Opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten.

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Opdrachtgever Iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep of een rechtspersoon en gebruik maakt of wenst te maken van de diensten van  Espresso Service Nederland VOF en tot wie aanbiedingen of opdrachtbevestigingen zijn gericht. 

1.2 Opdrachtnemer Iedere medewerker die bevoegd is om namens  Espresso Service Nederland VOF rechtshandelingen te verrichten en overeenkomsten te sluiten. 

1.3 Overeenkomst van Opdracht Iedere uiting, mondeling of schriftelijk, van de Opdrachtgever of een aanvaarding door de Opdrachtgever van een aanbod van  Espresso Service Nederland VOF om door Opdrachtnemer onderhoudswerkzaamheden te verrichten en/of diensten of producten te leveren. 

1.4 Producten Door of vanwege  Espresso Service Nederland VOF verhandelde of te verhandelen goederen en producten waaronder koffiemachines en onderdelen van machines. 

1.5 Diensten  Espresso Service Nederland VOF levert diensten gericht op onderhoud en technische ondersteuning van koffiemachines. Voorts adviseert zij bij het inrichten van een koffiebar en de keuze van de juiste machine


Artikel 2 Algemeen/ Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten en eventuele daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit met een Opdrachtgever ter zake van de bestelling en levering van de Producten en Diensten. 

2.2 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtnemer zijn verricht. 

2.3 Nadrukkelijk worden voorwaarden van Opdrachtgever voor toepassing op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever van de hand gewezen. Overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend gesloten onder toepassing van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer. Door het geven van een opdracht of accepteren van een offerte en/of de in ontvangstneming van geleverde Producten, aanvaardt Opdrachtgever deze voorwaarden en wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden, ongeacht of een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden. 

2.4 Bekendmaking van de voorwaarden kan op alle mogelijke manieren geschieden, waaronder, maar niet uitsluitend, door vermelding (achter) op briefpapier en via de website van Opdrachtnemer. 

2.5 Bedingen die van de algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn afgesproken en gelden slechts voor de Opdracht waarvoor het beding is overeengekomen. 

2.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van één of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen of overeenkomst onverlet. In plaats van de vernietigde of nietige bepalingen en/of overeenkomst geldt alsdan als afgesproken hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Opdrachtnemer en Opdrachtgever afgesproken zouden hebben indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 

2.7 Indien Opdrachtnemer in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Opdrachtnemer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3 Aanbod, aanvaarding van aanbod en tot stand komen van de overeenkomst 

3.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer toegezonden Overeenkomst van opdracht of Offerte ondertekend en daarna één exemplaar aan Opdrachtnemer in handen geeft, in de ruimste zin van het woord. Na ontvangst van de getekende Overeenkomst of Offerte zal Opdrachtnemer de Dienst en/of Productlevering conform het overeengekomen tijdstip uitvoeren. 

3.2 Een Overeenkomst van opdracht kan ook langs elektronische weg (digitaal) tot stand komen door middel van een digitale werk- en/of opdracht bon of door een bevestiging per e-mail door Opdrachtgever. 

3.3 Een Overeenkomst van opdracht wordt geacht ook tot stand te zijn gekomen wanneer Opdrachtgever verzoekt de dienstverlening te starten vóórdat de overeenkomst door de Opdrachtgever is ondertekend en retour gezonden aan Opdrachtnemer. 

3.4 Indien en voor zover van de algemene voorwaarden, dan wel de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven volledig van toepassing. 

3.5 Alle mondelinge of schriftelijke aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het sluiten van een Overeenkomst van opdracht of een koopovereenkomst. 

3.6 Afspraken met niet statutair vertegenwoordigingsbevoegde personen of andere personen van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet als deze afspraken niet schriftelijk door de directie van Opdrachtnemer zijn bevestigd. 

3.7 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van Overeenkomsten en opdrachten door middel van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer. 

3.8 Indien Opdrachtnemer met twee of meer natuurlijke personen (Opdrachtgevers) dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen voortvloeiend uit de tussen Opdrachtnemer en betreffende (rechts)personen gesloten overeenkomst. 

Artikel 4 Prijzen 

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen en bedragen die in de Offerte/ Overeenkomst staan vermeld. 

4.2 Met betrekking tot een onderhoudsovereenkomst gelden prijzen en bedragen op de dag dat de onderhoudsovereenkomst wordt gesloten, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 

4.3 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen en bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere door de overheid bepaalde en opgelegde heffingen. 

4.4 Tenzij anders overeengekomen kunnen de prijzen en bedragen als gevolg van stijging van externe prijsbepalende factoren tussentijds worden gewijzigd. Een wijziging van de prijzen door of vanwege overheidsmaatregelen worden doorberekend en kunnen nimmer leiden tot het opzeggen of beëindigen van de Overeenkomst van opdracht. 

Artikel 5 Levering, Installatie, Onderhoud en Service 

5.1 De levertijd van goederen of Producten gaat in op het laatste van de volgende momenten: a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst; b. de dag van de ontvangst van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens e.d. door Opdrachtnemer; 

5.2 De levertijd is gebaseerd op de werkomstandigheden die gelden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en op tijdige levering van de bestelde materialen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. 

5.3 De montage, installatie en overige werkzaamheden binnen de opdracht gelden als voltooid wanneer de onderdelen of materialen naar het oordeel van Opdrachtnemer bedrijfsvaardig op de overeengekomen locatie zijn opgesteld en de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond. 

5.4 Na aankomst van de materialen op de locatie van Opdrachtgever is het risico daarvan voor rekening en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 5.5 Transport van goederen en Producten geschiedt in beginsel voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij daar in de overeenkomst van is afgeweken. 

Artikel 6 Installatie en uitvoering van de werkzaamheden 

6.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle voorzieningen, inclusief bouwkundige, en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de installatiewerkzaamheden en/ of de juiste werking en instellingen van de machine 

6.2 De medewerker van Opdrachtnemer moet voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden altijd een onbelemmerde toegang hebben tot de locatie en machine. Als geen onbelemmerde toegang tot de machine mogelijk is of Opdrachtgever verbiedt de toegang, dan kan Opdrachtnemer nimmer verplicht worden de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. In deze gevallen is Opdrachtnemer gerechtigd de voorrijkosten en arbeidstijd en/of wachttijd met een minimum van 15 minuten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.3 Opdrachtgever dient voor aanvang van de uitvoering van de opdracht voor eigen risico en rekening zorg te dragen voor: 

a. medewerkers van Opdrachtnemer de werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en wanneer dit door Opdrachtnemer noodzakelijk wordt geacht, buiten de normale werkuren, mits dit door Opdrachtnemer tijdig aan Opdrachtgever heeft medegedeeld;

b..de toegangswegen tot de locatie geschikt zijn voor het benodigde transport; 

c. de locatie veilig en geschikt is voor opslag en montage; 

d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen omi n het kader van montage, onderhouds en installatiewerkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; 

e. schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet op tijd is voldaan, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever; 

6.4 Opdrachtgever geeft met het ondertekenen van de (digitale) werkbon aan dat materialen en/ of onderdelen compleet en bedrijf gereed zijn opgeleverd en/of de overige werkzaamheden zijn afgerond. 

Artikel 7 Betaling 

7.1 Betaling geschiedt door middel van automatische incasso of na factuur. 

7.2 Betaling van facturen dienen plaats te vinden binnen acht (8) dagen na de factuurdatum. De op de rekeningafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt als de dag van betaling aangemerkt. 

7.3 Indien een betaling niet binnen acht dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en vanaf de vervaldatum van de factuur schadevergoeding verschuldigd in de vorm van de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW. 

7.4 Blijft Opdrachtgever nadat hij een herinnering/aanmaning heeft ontvangen van Opdrachtnemer in gebreke met betaling van de opeisbare vordering, dan is Opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum € 40,00. 

7.5 Iedere betaling van de wederpartij van Opdrachtgever wordt verrekend volgens de wettelijke systematiek van artikel 6:44 BW, waarbij bedragen eerst strekken tot vermindering en voldoen van rente en kosten en daarna in mindering worden gebracht op de hoofdsom. 

7.6 Als een Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet of niet volledig nakomt is Opdrachtnemer bevoegd haar verplichten uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen. Facturen zijn dan terstond en direct opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling voor noodzakelijk is. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

8.1 De door of vanwege Opdrachtnemer geleverde goederen of Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot volledige betaling van al hetgeen Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW verschuldigd is, eigendom van Opdrachtnemer. 

8.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde goederen of Producten in eigendom over te dragen, noch voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan waarvoor zij bestemd zijn. 

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan voordat hij de goederen en/of Producten heeft voldaan, de Producten te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. 

8.4 Indien en zolang de Opdrachtnemer nog eigenaar is van Producten, zal de Opdrachtgever, Opdrachtnemer onmiddellijk informeren wanneer de desbetreffende Producten in beslag (dreigen) te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de Producten. 

8.5 Bij beslag, surséance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder enig voorbehoud de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de eigendomsrechten van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever staat ervoor in dat conservatoire of executoriale beslagen op Producten die het eigendom zijn van Opdrachtnemer worden opgeheven. 

8.6 Na de gereedmelding en declaratie, van het hierbij omschreven product, zullen na 6 weken, de opslagkosten van 5% per week op het volledige bedrag bij u in rekening gebracht worden. Na 6 maanden van deze gereedmelding zullen de producten vernietigd worden. De termijn van opslag (kosten) worden verlengd bij een eventuele geschil via de rechtbank.

Artikel 9 Garantie 

9.1 De levertijd van Producten wordt bij benadering vastgesteld en deze termijn geldt nadrukkelijk niet als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek. 

9.2 Met betrekking tot de door Opdrachtnemer uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhoud en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij andere afspraken schriftelijk zijn overeengekomen, uitsluitend garantie op de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden voor een periode van twee maanden verstrekt na de dag dat de werkzaamheden zijn voltooid. 

9.3 Deze garantie betreft de verplichting van Opdrachtnemer om in geval van aangetoonde ondeugdelijkheid van de werkzaamheden, deze opnieuw te verrichten. De kosten die boven deze garantie uitgaan, zoals, maar niet uitsluitend daartoe beperkt, transportkosten, reis- en verblijfkosten evenals kosten van demontage en montage zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

9.4. Met betrekking tot eventuele fabrieksgarantie op de desbetreffende machine geldt dat Opdrachtnemer een garantieperiode in acht neemt van één jaar, tenzij Opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst heeft afgesloten met de leverancier van de betreffende machine. 

9.5 De onder artikel 7.2. en 7.3 garantie is uitgesloten indien sprake is van: a) storingen die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de fabrikant, leverancier of Opdrachtnemer voorgeschreven gebruiksaanwijzingen voor de reiniging van de machine, waaronder het gebruik van de voorgeschreven reinigingsmiddelen; b) storingen die het gevolg zijn van verstopping of vervuiling van het melksysteem; c) storingen die voortkomen uit overspanning en spanningsfluctuaties door blikseminslag of andere natuurverschijnselen; d) storing aan de koffiemolen ontstaan door het vermalen van iets anders dan koffiebonen; e) storingen als gevolg van misbruik, geweld en bedieningsfouten en aan ander gebruik van de machine die in strijd zijn met de door de fabrikant voorgeschreven gebruiksaanwijzingen, waaronder het laten uitvoeren van reparatie of onderhoud door derden; f) het door vallen en/of verkeerd gebruik defect geraakte onderdelen; g) het defect raken, verstoppen of knikken van de water aanvoer- en /of afvoerslang; h) storingen die ontstaan door het niet goed functioneren van de eigen elektrische voorziening, waterleiding of afvoeren van de Opdrachtgever; i) het verplaatsen van de installatie en het vernieuwen of verlengen van leidingen en kabels; j) het plaatsen en/of vervangen van een waterfiltersysteem anders dan door Opdrachtnemer is voorgeschreven en/of geplaatst door Opdrachtnemer; k) het overgaan op andere koffiesoort en/of ander servies; l) rand, waterschade, diefstal, inbraak of andere oorzaken van buitenaf; m) invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor de aard of omvang van de werkzaamheden; 

Artikel 10 Klachten 

10.1 Klachten over de uitvoering van de geleverde diensten of werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na uitvoering, schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten te worden gemeld aan Opdrachtnemer. 

10.2 Klachten door Opdrachtnemer schriftelijk ontvangen worden afhankelijk van de ernst van de klacht uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst door Opdrachtnemer worden behandeld. 

10.3 Wordt een klacht gegrond verklaard, dan zal Opdrachtnemer de diensten of werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit onmogelijk of zinloos is geworden. 

10.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten of werkzaamheden onmogelijk of zinloos is, zal Opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van onderstaande aansprakelijkheidsartikelen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs-en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan: geleden verlies en/of gederfde winst. 

11.2 Opdrachtgever dient te allen tijde het bewijs te leveren dat Opdrachtnemer uit hoofde van het niet nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst aansprakelijk is. 

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten of werkzaamheden onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. 

11.4 Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt. 

11.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van door Opdrachtgever onjuist en/of onvolledige verstrekte gegevens en informatie. 11.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van Opdrachtnemer op jaarbasis met een maximum van de abonnementsvergoeding op jaarbasis. Bij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt een maximum van € 5.000,00 per gebeurtenis, tenzij in voorkomende gevallen door de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer een lager bedrag wordt uitgekeerd. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. 

11.7 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zijn de werknemers van Opdrachtnemer, jegens de Opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk ter zake van schade veroorzaakt in en tijdens dienstbetrekking, tenzij de schade opzettelijk of door bewuste roekeloosheid is toegebracht en de werknemer hierin een ernstig verwijt valt te maken. 

11.8 Ingeval van schade die onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer valt, zal Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever de gegevens van de verzekeraar van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekken. 

Artikel 12 Overmacht 

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd. 

12.2 Indien zich een situatie van overmacht voordoet is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht dan wel is een der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de overmacht situatie langer heeft geduurd dan drie maanden. 

12.3 Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, van transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en bedrijfsstoringen bij Opdrachtnemer en of haar leveranciers.

Artikel 13 Duur van de (onderhouds)overeenkomst, verlenging en beëindiging 

13.1 De onderhoudsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar met telkens een stilzwijgende verlenging van één jaar (1). De overeenkomst kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan de datum van ingang van de nieuwe overeenkomst. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats en ingeval van maandelijkse/periodieke betalingen, is het restant van de jaarlijkse verschuldigde kosten per direct opeisbaar. 

Artikel 14 Geschillen 

14.1 Op de overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen uitsluitend aan de Rechtbank Roermond, locatie Roermond, ter beoordeling worden voorgelegd, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien Opdrachtnemer daarvoor kiest.

 Weert, 1 juli 2015 Espresso Service Nederland V.O.F.,